Aktualności
OSP Kłomnice podsumowała rok 2006
Jan Milc, 8 lutego 2007
   W sobotę 27 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłomnicach. Podobnie jak miało to miejsce w latach minionych zebraniem tym rozpoczęła się kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP na terenie gminy Kłomnice. W zebraniu udział wzięli członkowie czynni i wspierający, a także przedstawiciele władz m.in.: Wójt Gminy Kłomnice i jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Adam Zając, Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice dh Jarosław Łapeta, Komendant Gminny OSP dh Przemysław Zieliński, Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie reprezentował dowódca JRG 3 bryg. Roman Soluch. Obecni byli także Jan Milc radny Powiatu Częstochowskiego, Małgorzata Śliwakowska i Wiesław Cieślak radni Rady Gminy Kłomnice. Klub Sportowy "POGOŃ", z którym nasza jednostka utrzymuje ścisłą współpracę reprezentowali członkowie Zarządu: Wiesław Cieślak - Prezes i Stanisław Pindych - członek.

   Sprawozdanie z osiągniętych wyników gospodarczo-finansowych przedstawił Prezes Zarządu OSP dh Stanisław Piech zwracając szczególną uwagę na konieczność kontynuowania prac modernizacyjnych w sali widowiskowo-tanecznej i pozyskiwania środków na działalność bojową z innych niż dotychczas źródeł. Dh Prezes w swoim wystąpieniu wskazał na duże zaangażowanie członków straży w życie jednostki. Szczególnie widoczne to było w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych i porządkowych. Druhowie wykonali wszystkie prace w czynie społecznym, jedynie "...układanie płytek ściennych i podłogowych w kuchni powierzono osobie spoza straży."

   Sprawozdanie z realizacji zadań ratowniczo-gaśniczych przedstawił Naczelnik OSP dh Marcin Milc. Ze sprawozdań wynika, że OSP Kłomnice liczy 106 członków, w tym: podział bojowy to 23 druhów w wieku od 18 do 40 lat. W jednostce działają trzy drużyny i są to drużyna męska, drużyna kobieca i młodzieżowa. Drużynę męską tworzy 23 dobrze wyszkolonych strażaków wśród których jest: 8 ratowników medycznych, 12 obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych, 6 operatorów sprzętu, 5 dowódców, 3 naczelników, 20 obsługi urządzeń radiowych UKF. Wszyscy druhowie biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych są przeszkoleni w stopniu podstawowym. Drużyna żeńska to 16 sympatycznych dziewcząt, które swoją obecnością umilają organizowane imprezy przez jednostkę. Dziewczęta chętnie biorą udział w oprawie ważnych uroczystości państwowych i kościelnych. Drużyna w 2006 roku zajęła pierwsze miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych i drugie w Zawodach o Puchar Starosty Częstochowskiego. Drużyna młodzieżowa to 10 chłopców, uczniów Gimnazjum w Kłomnicach. Chłopcy zajęli I miejsce Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych i czwarte w Zawodach o Puchar Starosty Częstochowskiego. Członkowie MDP bardzo chętnie włączają się do prac porządkowych na terenie strażnicy. Uczestniczyli też w czynnościach pomocniczych (przygotowywanie worków z piaskiem, aprowizacja dla jednostek uczestniczących w akcjach gaśniczych i manewrach), wspomagając tym samym starszych kolegów. W 2006 roku jednostka wzięła udział w manewrach Kompanii Pożarniczej nr 7 - Częstochowa, Śląskiej Brygady Odwodowej oraz w manewrach dla jednostek OSP z terenu gminy. Jednostka OSP Kłomnice od 1995 roku należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego W 2006 roku druhowie naszej OSP wzięli udział w 79 zdarzeniach, do których wyjeżdżali 89 razy (ilość wyjazdów jest większa ze względu na fakt, że w niektórych zdarzeniach uczestniczyły dwa, bądź trzy samochody).

   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący dh Jan Krzemiński.

   W swoich wystąpieniach zarówno Prezes jak też Naczelnik jednostki wiele miejsca poświęcili współpracy z członkami wspierającymi podkreślając ich wielki wkład, szczególnie z zakresie tworzenia funduszy i pozyskiwania środków niezbędnych dla właściwego funkcjonowania naszej OSP. Za tę bezinteresowną działalność członkowie wspierający i sympatycy straży w osobach: Barbara Dominiak, Jerzy Burzyński, Piotr Burzyński, Wiesław Cieślak, Janusz Krysiak, Henryk Krysiak, Jan Milc, ks.kan. Mirosław Turoń, Marian Wójcik i Adam Zając otrzymali podziękowania i listy gratulacyjne.

   Wyróżniono też tych druhów, którzy wykazali największą aktywność w działalności bojowej. Wśród wyróżnionych są: Konrad Krzyczmonik, Marcin Milc, Damian Olesiński, Łukasz Pindych i Bartłomiej Zatoń. W gronie druhów najbardziej zaangażowanych w pracę społeczną na terenie jednostki znaleźli się: Dariusz Kozakiewicz, Konrad Krzyczmonik, Marcin Milc, Dariusz Ogończyk i Bartłomiej Zatoń.    Za duże zaangażowanie w pracę wyróżniono także członków drużyny młodzieżowej Patryka i Kamila Kołodziejczyków, obdarowując ich eleganckimi upominkami.

   Zabierając głos zaproszeni przedstawicie władz terenowych i związkowych z dużym uznaniem mówili o działalności naszej OSP w roku 2006. Szczególnie podkreślano wysoki poziom wyszkolenia i sprawność w akcjach. Bardzo dobrze ocenił działalność jednostki w ramach KSRG d-ca JRG 3 w Częstochowie bryg. Roman Soluch, zwracając szczególnie uwagę na "...strategiczną lokalizację jednostki mającą istotny wpływ na szybkość podjęcia działań ratowniczych..." Wszyscy życzyli naszym strażakom jak najmniejszej ilości wyjazdów do zdarzeń i szczęśliwych z nich powrotów.

   Zebranie zakończyło się podjęciem uchwały, w której podkreślono potrzebę dalszego doposażenia części bojowej w coraz nowocześniejszy sprzęt. W sprawach gospodarczych uznano, że jest niezbędne kontynuowanie modernizacji sali widowiskowo-tanecznej.

   Wieczorem, jak co roku, członkowie, członkowie wspierający i sympatycy naszej jednostki spotkali się na Balu Strażaka. Przy suto zastawionych stołach i świetnej muzyce trwała szampańska zabawa do wczesnych godzin rannych.

BRAWO DLA ZWYCIĘZCÓW!!!
Przemysław Zieliński, 29 sierpnia 2006
GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

   W tym roku Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły się 27 sierpnia 2006, a gospodarzem zawodów była OSP Zawada.

   W zawodach udział wzięło łącznie 15 drużyn strażackich w tym: 10 męskich, 3 kobiece i 2 młodzieżowe. Celem takich zawodów jest w szczególności mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

   Jak zwykle zawody rozpoczęły się wprowadzeniem wszystkich drużyn na płytę boiska i meldunkiem Komendanta Gminnego dh Przemysława Zielińskiego składanym Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Adamowi Zającowi, który po powitaniu wszystkich drużyn i komisji sędziowskiej otworzył zawody.

   Pięcioosobowej komisji sędziowskiej z Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie przewodniczył bryg. Janusz Sokołowski. Zaraz po otwarciu odbyła się odprawa dowódców drużyn z komisją sędziowską. Wylosowano kolejność startów i omówione zostały szczegóły sędziowania poszczególnych konkurencji. Po odprawie drużyn rozpoczęła się rywalizacja. Najpierw odbyła się konkurencja: sztafeta pożarnicza w każdej kategorii, a następnie druga część zawodów czyli ćwiczenie bojowe popularnie nazywane "bojówką". W sztafecie pożarniczej drużyny miały za zadanie pokonać dystans 7x50 m, z ustawionymi w każdej strefie przeszkodami w jak najkrótszym czasie, nie popełniając błędów technicznych. Niestety nie wszystkim udało się zadanie to wykonać bezbłędnie. Jako pierwsze wystartowały drużyny kobiece, potem Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze a następnie seniorzy.

   W ćwiczeniu bojowym drużyny musiały zbudować: dwie linie gaśnicze, linie ssawną, uruchomić motopompę, zassać wodę ze zbiornika i w jak najkrótszym czasie, nie popełniając oczywiście błędów, wykonać zadanie. Rywalizacja w każdej kategorii była bardzo zacięta. Każdy zespół dawał z siebie wszystko. Nikt się nie oszczędzał, a błędy, które popełniono komisja sędziowska skrupulatnie wyłapywała i niestety doliczane były punkty karne. I trzeba tu jasno powiedzieć, że za nieznajomość regulaminu, drużyny otrzymywały również niepotrzebne punkty karne, dlatego zachęcam drużyny do lektury.

   Zgromadzona publiczność mogła być zadowolona z poziomu sportowego imprezy. Szkoda tylko, że nasze zawody odwiedziło trochę mało kibiców i należy wyciągnąć wniosek, że o terminie zawodów strażackich trzeba powiadamiać mieszkańców poprzez wywieszenie plakatów.

   Po zakończeniu rywalizacji i po podliczeniu wyników wszystkie drużyny zostały ponownie wprowadzone na płytę boiska na odczytanie wyników i zakończenie zawodów. Przewodniczący komisji sędziowskiej bryg. Janusz Sokołowski odczytał protokół z zawodów. I tak: w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych I miejsce zajęła drużyna OSP Kłomnice, II miejsce zajęła drużyna OSP Chorzenice. Brawo młodziki!!! W klasyfikacji drużyn kobiecych najlepszy wynik i I miejsce zajęły dziewczęta z OSP Kłomnice, na II miejscu drugim sklasyfikowano OSP Rzerzęczyce i III miejsce zajęła drużyna OSP Chorzenice.
Brawo dziewczyny!!! Rywalizacja wśród seniorów tym roku zakończyła się inaczej niż jak to było przez ostatnie trzy lata, gdzie zwycięzcami była drużyna z OSP Garnek. W tym roku I miejsce zajęła drużyna z OSP Zdrowa, II miejsce drużyna z OSP Nieznanie, III miejsce drużyna z OSP Garnek. Pozostałe drużyny: IV miejsce- OSP Kłomnice, V miejsce - OSP Skrzydlów, VI miejsce- OSP Zawada, VII miejsce - OSP Konary, VIII miejsce - OSP Pacierzów, IX miejsce - OSP Rzerzęczyce, X miejsce - OSP Chorzenice.


   Nagrody, puchary i dyplomy wręczali: Wójt Gminy Kłomnice, Prezes ZOG ZOSP RP - dh Adam Zając, Komendant Gminny ZOSP RP - st.kpt. dh Przemysław Zieliński, Sędzia Główny zawodów - bryg. Janusz Sokołowski.

   Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach będą reprezentować naszą gminę w zawodach szczebla powiatowego. Przygotowanie takiej imprezy wymaga bardzo dużego wysiłku organizacyjnego i najzwyklejszej pracy fizycznej. Dlatego kieruję słowa podziękowania do gospodarzy zawodów druhów z OSP Zawada, którzy przygotowali obiekt do zawodów oraz smaczny poczęstunek.

WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

   2 września 2006 roku na stadionie sportowym Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego.

   W kraju rozgrywane są zawody na trzech szczeblach tj. powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Zwycięzcy zawodów krajowych reprezentują Polskę na międzynarodowych zawodach drużyn pożarniczych.

   Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego zostały poprzedzone cyklem zawodów powiatowych i miejskich, podczas których drużyny walczyły o prawo startu w zawodach wojewódzkich. Do zawodów zakwalifikowało się łącznie 42 drużyny (16 kobiecych i 26 męskich). Łącznie w zawodach wojewódzkich wzięło udział 420 kobiet i mężczyzn członków Ochotniczych Straży Pożarnych. W tych zawodach brała udział nasza drużyna kobieca z OSP Rzerzęczyce, która w 2004r zdobyła I miejsce na zawodach powiatowych i zakwalifikowała się do zawodów szczebla wojewódzkiego.

   Klasyfikacja końcowa zawodów dla drużyn kobiecych przedstawia się następująco:

I miejsce- OSP Częstochowa Błeszno
II miejsce- OSP Pawłowice /pow.pszczyński/
III miejsce- OSP Zendek /pow.tarnogórski/
V miejsce- OSP Rzerzęczyce

   Nasze dziewczyny z Rzerzęczyc przystąpiły do zawodów z ogromną tremą, ponieważ pierwszy raz brały udział w zawodach tego szczebla. Jednak pomimo ogromnego obciążenia psychicznego zajęły bardzo dobre V miejsce, (na 16 drużyn startujących) nie ustępując wiele tym najlepszym. Widziałem w ich oczach przerażenie, ale i ogromną chęć do walki. Brawo dziewczyny!!!

   Na terenie województwa śląskiego działa: 1011 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszających 31 951 członków zwyczajnych , 22 438 członków wspierających , 2604 członków honorowych. 25 Kobiecych Drużyn Pożarniczych zrzeszających 468 kobiet.

ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE O PUCHAR STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO MIECZYSŁAWA CHUDZIKA

9 września w sobota na boisku sportowym GLKS "LOT" w Konopiskach odbyły się zawody o Puchar Starosty. Rozgrywane były według regulaminu Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych CTIF (w konkurencjach: bieg sztafetowy z przeszkodami na 400 m i rozwinięcie bojowe) oraz regulaminu Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z 11 kwietnia 2006 r. (konkurencje: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe). Do tych zawodów z naszej gminy zakwalifikowały po rozegranych zawodach gminnych: seniorzy z OSP Zdrowa, dwie drużyny kobiece z OSP Kłomnice jako zwycięzcy zawodów gminnych i z OSP Rzerzęczyce jako zwycięzcy na zawodach w 2004r o Puchar Starosty, a także MDP z OSP Kłomnice.

W klasyfikacji generalnej nasze cztery drużyny zajęły czołowe miejsca, i tak: seniorzy z OSP Zdrowa zajęli IV miejsce (bojówka II i sztafeta V) brawo!!! Nasze dziewczyny okazały się najlepsze na zawodach. Dziewczyny z OSP Rzerzęczyce po trochę nieudanej sztafecie (biegnąca Olga Stysińska poślizgnęła się na mokrej trawie i przewróciła się oraz punkty karne za przekroczenie strefy zmian) były dość zniechęcone do dalszej rywalizacji, ale do ćwiczenia bojowego przyłożyły się i ... jest I miejsce - brawo!!!. To jeszcze nie wszystko! Dziewczyny z OSP Kłomnice pięknie wystartowały na sztafecie i miały I czas. Do bojówki przystąpiły skoncentrowane i gotowe na wszystko. Uzyskany wynik pozwolił im na zajęcie II miejsca - brawo!!!. Nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Kłomnice zajęła również wysokie IV miejsce, o krok od "pudła".

Jak widać z przedstawionych wyników sport pożarniczy jest w naszej gminie na wysokim poziomie. Zajęte miejsca przez nasze drużyny mówią same za siebie, nie potrzeba komentarza. Ja jako Komendant Gminny jestem dumny z tych wyników, a drużynom, prezesom, naczelnikom i trenerom serdecznie gratuluję. Brawo, byle tak dalej!!!

STRAŻACKI PIKNIK
Stanisław Piech - Prezes OSP Kłomnice, 24 maja 2006
   Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach zorganizowała w niedzielę 21 maja na boisku sportowym LKS "Pogoń" Kłomnice spotkanie strażaków. Na zaproszenie odpowiedziały pozytywnie prawie wszystkie jednostki z terenu Gminy Kłomnice, a także OSP Mstów. W programie imprezy przewidziano między innymi: wystawę sprzętu ratowniczo-gaśniczego, II Mistrzostwa OSP w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej o Puchar Wójta Gminy Kłomnice, zawody piątek strażackich o puchar Prezesa OSP Kłomnice, III Otwarte Mistrzostwa Gminy Kłomnice w Przeciąganiu Liny, a także inne atrakcje.

   Pierwszą rozegraną konkurencją były II Mistrzostwa w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej.
Sędzią głównym zawodów był dr Robert Owczarek opiekun sekcji strzeleckiej ULKS "Millennium" przy Zespole Szkół w Kłomnicach. Do zawodów zgłosiło się trzynaście trzyosobowych drużyn. W trudnych warunkach pogodowych, przy bardzo silnym zmiennym wietrze, wygrała drużyna z OSP Chorzenice. Kolejne punktowane miejsca zajęły drużyny OSP: Nieznanice, Pacierzów, Garnek, Mstów i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Zdrowa. Puchar Wójta Gminy Kłomnice mgr Adama Zająca powędrował do Chorzenic. Wygrana tej drużyny nie była dziełem przypadku, gdyż w jednostce działa sekcja strzelecka.


   O godzinie 15-tej rozpoczęły się zawody piątek strażackich. W programie znalazły się konkurencje bardzo widowiskowe, a jednocześnie sprawdzające umiejętności strażaków. Pierwszą konkurencja było napełnianie wanien wodą za pomocą wiadra przez pięciu strażaków ustawionych w rzędzie. Liczyła się precyzja i szybkość. Następnie odbyło się cięcie bali piłą motorową na dokładność. Każdą ze startujących drużyn reprezentował jeden strażak. Trzecią konkurencją była sztafeta pożarnicza rozgrywana na odcinku 40 metrów. Uczestniczący zawodnicy musieli w trakcie jej rozgrywania przenieść wąż ssawny WS-110 napełniony wodą na odległość 15 metrów, zwinąć alarmowo odcinek węża tłocznego W-110, przeciąć piłą ręczną dwuosobową bal drzewa i zwinąć linkę strażacką o długości 30 metrów. Liczył się czas i dokładność wykonania. Ostatnią konkurencją w tym segmencie zawodów było przeciąganie samochodu strażackiego Mitsubischi na odległość 15 metrów przez czterech zawodników. Po zsumowaniu wyników osiągniętych we wszystkich konkurencjach okazało się, iż najwięcej punktów i puchar Prezesa OSP Kłomnice zdobyła drużyna OSP Mstów. Na drugim miejscu uplasowała się OSP Zdrowa, a na trzecim OSP Pacierzów. Następne lokaty w kolejności zajęły drużyny OSP: Nieznanice, Garnek, Kłomnice, Zawada i Chorzenice. Ze startu wycofały się drużyny z Rzerzęczyc i Skrzydlowa.


   Bardzo widowiskową konkurencją okazało się przeciąganie liny przez drużyny pięcioosobowe. Walka była zacięta i wywołała ogromne emocje nie tylko wśród zawodników, ale także kibiców. Tutaj najlepszą okazała się drużyna OSP Kłomnice. Druga była OSP Zdrowa, a trzecia OSP Nieznanice. Na czwartym miejscu uplasowała się OSP Chorzenice.

   Program pikniku wypełniły nie tylko zawody, ale również imprezy towarzyszące. Cały czas funkcjonowała loteria fantowa, której finał odbył się w godzinach wieczornych i zgromadził dużą grupę uczestników. W przerwach pomiędzy poszczególnymi konkurencjami występowała orkiestra dęta OSP Kłomnice. Dużą atrakcją pikniku był też mecz piłkarski pomiędzy Pogonią Kłomnice a Odlewnią Kłobuck. Chociaż warunki pogodowe były niesprzyjające, to jednak udało się pokazać w akcji modele latające. Akrobacje tych niewielkich "maszynek" latających wprawiły w zachwyt licznie zgromadzoną publiczność.

   Każdy uczestnik zabawy znalazł coś ciekawego dla siebie. Dzieci szczególnie cieszyły przejażdżki samochodami strażackimi, zjeżdżalnie i loteria. Organizatorzy zadbali również o ciało. Grochówka strażacka cieszyła się duża popularnością. Ten obfitujący w atrakcje dzień zakończył się dyskoteką, w której uczestniczyła głównie młodzież. Wszyscy uczestnicy opuszczali teren boiska Pogoni Kłomnice zadowoleni, a jednocześnie z żalem, iż tak szybko minął ten dzień pełen wrażeń.

   Organizacja pikniku była możliwa dzięki sponsorom, którym pragniemy serdecznie podziękować.

   Nagrody główne loterii fantowej ufundowali:

   Adam Zając - Wójt Gminy Kłomnice, Bank Spółdzielczy w Kłomnicach, Zbigniew Modlasiński - Radny Gminy Kłomnice, Jan Milc - Radny Gminy Kłomnice, Firma BAJ-PAX Nieznanice, Auto Naprawa Robert i Ryszard Zalas - Kłomnice Targowa 8, Firma KARAT Tadeusz Jończyk - Lipicze ul. Warszawska 8, "DOMAR" Jerzy Wąsikowski - Kłomnice ul. Czestochowska, Sklep Wielobranżowy RTV-AGD Andrzej Wartacz - Kłomnice ul. Częstochowska.

   Ponadto imprezę tą wsparli: Dariusz Krakowiak - Kłomnice, firma CZARBUD Cezary Zatoń, PPHU DOTIS sp.j. Częstochowa, G.S. Samopomoc Chłopska Kłomnice, Piekarnia Henryk Krysiak - Kłomnice, Piekarnia Robert Rybak - Kłomnice, p. Brzozowski z Michałowa Kłomnickiego, który wraz z kolegami zaprezentował w akcji modele latające. Pragniemy również podziękować p. Tadeuszowi Chaś z Gidel, który udostępnił nam naczepę samochodową wykorzystaną na scenę, a także p. Markowi Ligockiemu, który przewoził sprzęt nagłaśniający z GOK Kłomnice. Dziękujemy dyrektorowi GOK p. Leszkowi Janikowi za udostępnienie nagłośnienia i pomoc w trakcie imprezy. Konferansjerkę podczas całej imprezy prowadził członek wspierający OSP Kłomnice dh Jan Milc, który nie tylko na bieżąco informował o aktualnie przeprowadzanych konkurencjach, ale przypominał także liczącą już ponad 90 lat historię OSP Kłomnice.

   Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach organizując spotkanie postawiła sobie za cel integrację środowiska strażackiego. Dotychczasowe spotkania podczas zawodów niejednokrotnie budziły niezdrowe emocje. Chcieliśmy, aby wszyscy lepiej się poznali przy wspólnej zabawie, nie obciążeni chęcią wygrania za wszelka cenę. Myślę, że cel ten został osiągnięty. Dlatego też liczymy, iż w przyszłym roku dopiszą już wszystkie jednostki z terenu naszej gminy i znacznie więcej z gmin ościennych. Do zobaczenia.

JEDNOSTKA WYBRAŁA NOWE WŁADZE
29 Stycznia 2006
   W sobotę, 28 stycznia w sali widowiskowej w strażnicy zebrali się członkowie czynni i wspierający, aby dokonać oceny pracy jednostki w minionej kadencji. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Prezes Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Częstochowie dh Ireneusz Skubis, Wójt Gminy Kłomnice i jednoczesnie Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Adam Zając, Komendant Miejski PSP w Częstochowie st.bryg. Zbigniew Pyka, Komendant Gminny OSP st.kpt.poż. Przemyslaw Zieliński, członek Zarządu Gminnego ZOSP i Prezes Zarządu OSP Zdrowa dh Jaroslaw Łapeta, radny powiatu częstochowskiego dh Wiesław Bąk, radni gminy Kłomnice Marek Ligocki i Jan Milc. Po odegraniu przez naszą orkiestrę Hymnu Strażackiego przystąpiono do realizacji porządku zebrania.
Bardzo uroczystą oprawę i rangę nadano momentowi złożenia ślubowania przez członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Dwunastu odświętnie ubranych chłopców, uczniów Gimnazjum w Kłomnicach, złożyło swoje ślubowanie na sztandar. Był to moment bardzo podniosły, który młodym strażakom zostanie na długo w pamięci. Ślubowanie złożyli: 1. Łukasz Bednarek; 2. Marcel Bochmann; 3. Piotr Janicki; 4. Kamil Kołodziejczyk; 5. Patryk Kołodziejczyk; 6. Piotr Kuchciński; 7. Damian Matuszczak; 8. Dawid Moneta; 9. Paweł Urbańczyk; 10. Piotr Urbańczyk; 11. Sebastian Szmalec; 12. Kamil Wdowiński;

   Sprawozdania z działalności złożyli: Prezes Zarządu - dh Stanisław Piech, Naczelnik - dh Marcin Milc, Przew. Komisji Rewizyjnej - dh Jan Krzemiński. Miniona kadencja była dla OSP Kłomnice bardzo dobra. Jednostka wzbogaciła się o trzy pojazdy w tym dwa fabrycznie nowe samochody. Są to samochód ratowniczo-gaśniczy "Mitsubishi" i ratowniczy "Ford-Transit". Trzecim pojazdem jest samochód UAZ, który po zaadoptowaniu służy jako lekki samochód gaśniczy i holownik przyczepki powodziowej. Dokonano wymiany wszystkich bram garażowych na nowoczesne żaluzjowe. Plac manewrowy przed garażami został utwardzony i wyasfaltowany. Zakupiono nowoczesny sprzęt ratowniczy taki jak narzędzia hydrauliczne do rozcinania pogniecionych w wypadkach pojazdów, podnośniki, piły mechaniczne do cięcia drewna, stali i betonu, a także wiele innego niezbędnego nowoczesnej straży sprzętu.

   W okresie ostatnich pięciu lat OSP Kłomnice uczestniczyła w 423 zdarzeniach niosąc pomoc i ratunek. Wśród tych zdarzeń 338 to pożary, 82 wypadki i inne zagrożenia miejscowe takie jak wypompowywanie wody z zalanych domów, ratowanie zwierząt, itp. Niestety zdarzyły się też 3 alarmy fałszywe.

   Po wysłuchaniu sprawozdań i dyskutantów zebranie podjęło uchwałę zatwierdzającą sprawozdania. Następnie dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Gminny ZOSP.

   Po ukonstytuowaniu Zarząd przedstawia się następująco: 1. Stanisław Piech - Prezes; 2. Cezary Zatoń - v-ce Prezes; 3. Marcin Milc - Naczelnik i v-ce Prezes; 4. Adam Stempień - z-ca Naczelnika; 5. Konrad Krzyczmonik - sekretarz; 6. Bartłomiej Zatoń - skarbnik; 7. Stanisław Matuszczak - czł. ds. gospodarczych; 8. Krzysztof Wróbel - czł. ds. majątkowych; 9. Jacenty Woszczyński - czł. ds. kulturalnych.

   Komisja Rewizyjna: 1. Jan Krzemiński- Przewodniczący; 2. Wiesław Bąk - członek; 3. Stanisław Chmielarz - członek.

   Po zakończeniu wyborów nastąpił uroczysty moment. Druhny i druhowie, członkowie jednostki złożyli gratulacje i podziękowania druhowi Stanisławowi Piechowi z okazji 10-lecia piastowania funkcji Prezesa Zarządu OSP Kłomnice. Był list gratulacyjny, kwiaty i oczywiście "sto lat" odegrane przez orkiestrę i odśpiewane przez zebranych.

   Działalność OSP Kłomnice została bardzo wysoko oceniona przez zarówno przez Prezesa ZP ZOSP RP druha Ireneusza Skubisa jak też przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st.bryg. Zbigniewa Pykę.

   Zebranie w uchwale końcowej także wysoko oceniło działalność jednostki w minionej kadencji, jednocześnie upoważniło Zarząd OSP do podjęcia niezbędnych czynności zmierzających do rozbudowy strażnicy o pomieszczenia garażowo-magazynowe i część socjalno-wypoczynkową.
Góra
statystyki www stat.pl Copyright © Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.