Historia
Pomysł założenia "Straży Ogniowej Ochotniczej" w Kłomnicach krążył w środowisku dość długo. Jednak dopiero 19 grudnia w 1913 roku zmaterializowała się inicjatywa wielu obywateli Kłomnic i okolicy. Pierwszy protokół z zebrania kłomnickiej straży pochodzi z 1 lutego 1914 roku i jest napisany kaligraficznie w języku polskim i rosyjskim (Kłomnice znajdowały się w zaborze rosyjskim) i znajduje się w książce protokołów pochodzącej z lat 1914 - 1926. Oto jego fragment (pisownia jak w oryginale):

"Nr 1, (roku) 1914 lutego 1-go dnia w obecności Wójta Gminy Kruszyna odbyło się posiedzenie organizacyjne zebranie Kłomnickiej Straży Ogniowej Ochotniczej zatwierdzonej przez Pana Gubernatora 19 grudnia 1913 roku. Obecnych było 38 członków czynnych, 4 rzeczywistych. Zebranie jednogłośnie powołało na przewodniczącego Józefa Rozpolowskiego z Rzerzęczyc, który powołał do Rady Panów: ks. A. Przeradzkiego, Stanisława Tymińskiego, Bolesława Korkowskiego i Stefana Klawe, przeczytał ustawę i wyjaśnił ją. Zebranie wybrało na prezesa straży W.p. Aureljusza Wünsche z Nieznanic, do zarządu: ks. Arnolda Przeradzkiego, pp. Józefa Rozpolowskiego, Bolesława Korkowskiego, a na zastępców członków: Marcina Bugałę, pp. Stefana Klawe i Kazimierza Radojewskiego, na gospodarza straży p. Tomasza Stanisza, a na komendanta W.p. Stanisława Tymińskiego. Toż zebranie zdecydowało by członkowie honorowi płacili nie mniej sto (100) rubli składki, rzeczywiści trzy (3) ruble ..." .

Księgi protokołów z lat 1914 - 1928 są bezcenną wartością archiwalną naszej OSP. Są one przechowywane niezwykle starannie jako świadectwo działań społecznych obywateli Kłomnic i okolicy.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłomnicach to nie tylko dokumenty, ale także ludzie, sprzęt i baza materialna. Jak wynika z dokumentów, członkami naszej OSP byli obywatele wyróżniający się pozycją społeczną, zawodową i materialną. Członkami wspierającymi byli księża, nauczyciele, kupcy i niektórzy rolnicy. Byli także przedstawiciele różnych nacji jak Żydzi i spolszczeni Niemcy (Stefan Klawe, Aureliusz Wünsche), którzy pełnili rozmaite funkcje na przestrzeni wielu lat. Niejednokrotnie ludzie ci z narażeniem życia, szczególnie w okresie okupacji, dokonywali heroicznych czynów ratując życie i dobytek współobywateli. Wielka rzesza ludzi, którzy przeszli przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kłomnicach świadczy o randze tej organizacji w środowisku.

Za zasługi w pracy na rzecz społeczeństwa Zarząd Główny ZOSP RP nadał naszej jednostce Złoty Medal "Za zasługi dla pożarnictwa". Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego odznaczenia odbyła się w sierpniu 2000 roku, w trochę spóźniony Jubileusz 85-lecia utworzenia naszej OSP.

Istotnym elementem działań wszystkich Zarządów straży było zabieganie o pomnożenie dóbr materialnych i wyposażenia. Pierwszym środkiem transportu jakiego właścicielem stała się nasza straż był wóz konny zakupiony ze składek społeczeństwa w 1917 roku. Na wozie zainstalowano ręczną pompę, drabinę, węże i bosaki. Koni użyczali dobrowolnie miejscowi gospodarze.
Fot. Pierwszy samochód
Trakcja konna funkcjonowała dość długo bo do 1953 roku, kiedy to Komenda Powiatowa OSP w Radomsku przydzieliła naszej jednostce samochód strażacki "Skoda". Komendantem w tym czasie był dh Ignacy Szwejda, który funkcję tę pełnił do 1962 roku.
dh Ignacy Szwejda
Auto było dość mocno wyeksploatowane niemniej służyło naszej jednostce przez kilka lat. Było to możliwe dzięki złotym rączkom kierowców: Edwarda Gonery, Bolesława Kaczmarka i Jana Koseli. W 1956 roku jednostka otrzymuje następny samochód, (z niezrozumiałych powodów oficjalnie przekazano go dopiero w 1958 r). Był to skrzyniowy "Star 20". Został on własnym sumptem przystosowany do celów pożarniczych. Kierowcami w tym okresie byli Wiesław Bugała i Henryk Gonera. W 1960 roku w miejsce zaadoptowanego "Stara 20" otrzymujemy pierwszy fabrycznie przystosowany samochód pożarniczy "Star 25". Było to wielkie święto nie tylko w jednostce, ale także w całej miejscowości. Samochód jeździł w naszej OSP przez 17 lat!

W 1977 roku Komenda Rejonowa w Częstochowie przekazała nam samochód pożarniczy "Star 266". Było to bardzo dobre auto, szczególnie przydatne w gaszeniu pożarów lasów i w trudnodostępnym terenie, jakiego nie brakuje w naszym obszarze działania. Niestety eksploatacja "Stara 266" kończy się bardzo tragicznie. W czasie wyjazdu do pożaru dochodzi do wypadku w Bartkowicach. W wyniku poniesionych obrażeń śmierć ponieśli kierowca Sławomir Majchrzak i strażak Jacek Wojna. Był to rok 1990. W 1991 roku jednostka otrzymuje przydział na samochód pożarniczy "Jelcz", a w 1994 roku samochód "Star 244" (cola). Opiekują się nimi Piotr Krzemiński i Cezary Zatoń. Najnowsze nabytki to fabrycznie nowe samochody: "Mitsubishi" GLBA 1,5/10, w miejsce przekazanego do OSP Rzerzęczyce "Stara 244" i "Ford-Transit" SLRt. Oba zostały zakupione w 2004 roku. W lipcu 2005 roku sprowadzony został, wycofany z eksploatacji w Straży Granicznej, samochód terenowy UAZ. Po przystosowaniu będzie pełnił rolę samochodu rozpoznawczego i transportera lekkiego sprzętu gaśniczego w trudnym terenie. Obecnie straż ma trzech "etatowych" kierowców i są to: Robert Ogończyk, Marcin Milc i Krzysztof Wróbel. Uprawnionymi do kierowania samochodami pożarniczymi są także Cezary Zatoń, Bartłomiej Zatoń i Adam Stempień.

W 1995 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach weszła w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Od tego też momentu zdecydowaną większość czynionych zakupów stanowi sprzęt i wyposażenie ratowniczo-gaśnicze.

Pierwsza remiza zlokalizowana była przy ul. Częstochowskiej (w kierunku ul. Bartkowickiej) pomiędzy budynkiem parafialnym a posesją rodziny Szymczyków. Obecnie posesja ta jest własnością parafii. Od ulicy była drewniana brama, a za nią znajdowała się obszerna szopa, która stanowiła pomieszczenie na sprzęt strażacki. W owym czasie był to wóz konny, beczki na wodę, ręczna pompa, bosaki, toporki i węże. Nieodłącznym elementem remizy była wieża strażacka, która służyła do suszenia węży i jako punkt obserwacyjny okolicy. Taka pierwsza wieża znajdowała się w ówczesnym sąsiedztwie remizy, naprzeciw dzwonnicy kościelnej przy ul. Częstochowkiej. Była to jednak budowla niezbyt trwała, gdyż w protokole z 1923 roku czytamy m.in.: "pkt.3. ... upoważnić p. Walentego Pogodę do zajęcia się sprawą rozbiórki wieży strażackiej". Ostatecznie wieżę rozebrano w 1924 roku. Jednak myśli ówczesnych władz naszej jednostki skierowane były również na budowę nowej siedziby z remizą i salą widowiskową. W przytoczonym protokole czytamy: "pkt. 5. ...zwrócić się do Sejmiku o przyznanie Straży 150 podwód w celu zwiezienia materiału na budowę remizy strażackiej z gmin Kruszyna, Konary i Rzeki". Działkę pod nową remizę przeznaczył dobroczyńca jednostki p. Antoni Jamroziński - sędzia miejscowego sądu. W dokumentach archiwalnych zachował się następujący zapis: "W księdze hypotecznej "Kłomnice" p-tu Radomskowskiego, akt sprzedaży przez Antoniego Jamrozińskiego 1885 m.kw. gruntu Straży Ogniowej Ochotniczej w Kłomnicach za 10 złotych". Budowę nowej remizy rozpoczęto w 1925 roku i trwała ona do 1928, względnie 1929 roku, bo w protokole z 8 sierpnia 1928 roku mówi się: "pkt. 6. ...przystąpić do wykończenia budynku...". Remiza ta po pewnych modernizacjach i dobudowaniu garaży przetrwała i służyła społeczeństwu do 1987 roku, kiedy to rozpoczęto budowę obecnego budynku.

dh Tadeusz Pindych
Z inicjatywą wybudowania nowej strażnicy wystąpił Zarząd OSP w początku lat 80-tych. Wielki udział w tym dziele miał ówczesny prezes dh Tadeusz Pindych, którego staraniem zgromadzono znaczną ilość materiałów budowlanych.

dh Jerzy Zatoń
Niestety choroba pokrzyżowała plany ambitnego prezesa i nie doczekał on rozpoczęcia budowy. Zmarł w 1986 roku. Jego następca dh Jerzy Zatoń przejął dzieło swojego poprzednika i doprowadził do rozpoczęcia budowy w 1987 roku. Budowa, nie bez trudności, trwała cztery lata. Nową strażnicę z trzema garażami, pomieszczeniami świetlicowymi i dużą salą widowiskową oddano do użytku w maju 1991 roku. Z inicjatywy obecnego Prezesa - dha Stanisława Piecha, w 1996 roku dobudowana została część socjalna. W budowę i rozbudowę obecnej strażnicy angażowały się różne instytucje i zakłady pracy z terenu Gminy Kłomnice, a także wszyscy mieszkańcy Kłomnic. Aktualnie okazało się, że mimo rozbudowy strażnica jest zbyt mała aby pomieścić cały posiadany przez jednostkę sprzęt ratowniczo - gaśniczy. Obecny Zarząd podjął w 2005 roku starania zmierzające do dalszej rozbudowy istniejącego budynku, szczególnie o część garażowo-składową i ciąg ewakuacyjny z sali widowiskowej.

SZTANDARY

W okresie tworzącej się niepodległości Państwa Polskiego istotnym elementem patriotyzmu i wizualnego przedstawienia swojego przywiązania do polskiej tradycji było posiadanie swojego znaku. Takim znakiem jest niewątpliwie sztandar, z którym identyfikuje się cała pod nim zgromadzona społeczność jak i każdy członek tej grupy z osobna. Z takim to przeświadczeniem społeczeństwo ufundowało pierwszy sztandar dla Straży Ogniowej Ochotniczej w piątą rocznicę jej utworzenia tj. w 1918 roku. Sztandar był wykonany na czerwonej tkaninie jedwabnej. Z jednej strony wyhaftowano drabinę, toporek i hełm strażacki oraz daty: 1913 - 1918. Na drugiej zaś stronie znajduje się wizerunek patrona strażaków św. Floriana. W okresie okupacji hitlerowskiej sztandar był przechowywany w ukryciu. Ponownie służył naszym strażakom po zakończeniu działań wojennych. Niestety ze względu na znajdującą się na nim postać świętego Floriana coraz częściej odmawiano mu prawa defilowania w uroczystościach państwowych. Naciski władz, szczególnie powiatowych spowodowały, że przez okres kilku lat jednostka nasza mimo posiadania sztandaru praktycznie go nie miała. Używano go właściwie wyłącznie przy okazji świąt kościelnych. Przechowywany w nieodpowiednich warunkach uległ znacznemu uszkodzeniu. W końcu lat 90-tych podjęto czynności konserwatorskie i sztandar staruszek ponownie wrócił na należne mu miejsce.

Drugi sztandar, który jednostka nasza otrzymała w 1971 roku miał wielu fundatorów. Uroczystość nadania odbyła się z wielką galą. Był to sztandar odpowiadający ówczesnym warunkom politycznym Polski. Wykonany jest w dwóch kolorach. Na tle czerwonym wyhaftowano znak (logo) Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz napis "W służbie Ojczyzny Ludowej", na niebieskim - dwa skrzyżowane toporki i hełm w wieńcu laurowym oraz napis " Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach 1913 - 1971" Ładne drzewce, ozdobione kilkudziesięcioma "gwoździami" fundatorów korzystnie uzupełnia całość. Sztandar służy naszej jednostce do dziś. Mimo, że uwarunkowania polityczne zmieniły się idą z nim nasze drużyny do kościoła i na uroczystości państwowe, bo tak każe strażacki obyczaj.

Od niedawna jednostka ma trzeci sztandar. W 2003 roku w 90-tą rocznicę utworzenia OSP Kłomnice społeczeństwo naszej miejscowości i kilku wsi okolicznych ufundowało nowy, piękny sztandar. Uroczystość nadania odbyła się 18 maja 2003 roku w Kłomnicach. Po Mszy św. polowej ks. kan. Mirosław Turoń - proboszcz parafii w Kłomnicach poświęcił sztandar, a następnie odbyła się ceremonia jego oficjalnego przekazania. Później były występy reprezentacyjnych zespołów Gminy Kłomnice: "Kłomnickich Płomyczków" i "Klepiska". Sztandar, podobnie jak jego poprzednik również ma dwukolorowy płat - czerwony i niebieski. Na tle czerwonym widnieje wyhaftowany emblemat ZOSP RP oraz napis "W służbie Bogu i Ojczyźnie", natomiast na tle niebieskim wyhaftowano kolorową nicią postać św, Floriana oraz napis " Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach 1913 - 2003" Całość uzupełnia drzewce z licznymi "gwoździami" fundatorów.
Góra
statystyki www stat.pl Copyright © Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.